fafren's photo of Ollies Point (Potrero Grande)
4119