manglarlodge's photo of Punta Palmar (San Carlos)
12355